Protokoll fra årsmøte i NBF Møre og Romsdal 20. februar 2014

Årsmøte NBF Møre og Romsdal 20. februar 2014

Sted: Molde fjordstuer

 1.  Leder Vigdis K. Ødegaard ønsket velkommen til årsmøtet.

2.  Innkallingen ble godkjent uten merknader.

3.  Årsmøtet valgte Vigdis K. Ødegaard som møteleder.

4. Elisabeth Soleim og Tina Opsahl Thorstensen ble valgt som referenter.

5. Sekretær Tina Opsahl Thorstensen leste opp årsmeldingen.

Kommentarer:

  •  Spørsmål vedrørende punktet ”Presse”, om leserinnlegget fra styret i ”Bygdabladet”. Leserinnlegget ble skrevet i forbindelse foreslått reduksjon av biblioteksjefstillingen i Ørskog, den foreslåtte reduksjonen ble dessverre vedtatt.
  • Kasserer Anne Marit Huse kommenterte under punktet ”Økonomi” at lokallaget ikke har mottatt støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune i 2013. Dette på grunn av manglende søknad til fylket.
  • Under punktet ”Økonomi” står det oppgitt feil beløp for mottatt grunntilskudd. Riktig beløp er kr. 7500;-

6. Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.

Kommentarer:

  • Regnskapet gjelder for perioden 13.11.12 til 20.02.14 på grunn av utsatt tidspunkt for årsmøte.
  • Det ble ikke utbetalt støtte fra Møre og Romsdal fylke i fjor på grunn av manglende søknad.
  • På grunn av at stipend til deltakelse på 5-fylkeskonferansen i Ålesund ikke var utbetalt da regnskapet ble avsluttet, er saldo pr. 20.02.14 cirka kr. 12 000 lavere enn bokført.
  • Regnskapet ble avsluttet 06.11.13.

7. Forslag til virkeplan for 2014 ble gjennomgått og godkjent.

Kommentarer:

Uklarhet rundt benevnelsen debattmøte. Hva slags møte er det snakk om og for hvilket publikum. Årsmøtet endret punktet til bibliotekpolitisk temamøte.

8. Budsjettforslaget ble gjennomgått og godkjent.

Kommentarer:

  • April er frist for å søke tilskudd fra fylket.
  • Søknad om aktivitets tilskudd fra NBF sentralt må sendes innen 28. februar.
  • Bibliotekprisen for Møre og Romsdal skal deles ut i 2014

9. Det var ingen innkomne saker

10: Valg

Valgkomiteens forslag ble forelagt av Rune Tokle

Leder velges for ett år:
Evy Sisilie Bergum (Molde bibliotek)

Styremedlemmer:
Elisabeth Soleim, nestleder (Kristiansund bibliotek)                       Ikke på valg
Anne Marit Huse, sekretær (Ålesund bibliotek)                                  Gjenvalg – 2 år
Tina Opsahl Thorstensen (Fræna videregående)                              Gjenvalg – 1 år
Claus Christian Hansen (Sunndal folkebibliotek)                              Ny – 2 år

Varamedlemmer:
Heidi Holen                                                                                                         Gjenvalg – 2 år
Vidar Kursetgjerde                                                                                           Gjenvalg – 1 år
Vigdis Kjørvik Ødegaard                                                                                Ny – 2 år

Revisorer:
Gudrun Refstrup                                                                                               Gjenvalg – 1 år
Anne Husøy                                                                                                         Gjenvalg – 1 år

Forslag til valgkomité for 2014:
Marit Gravem Stølen                                                                                       Gjenvalg – 1 år
Lise Bull                                                                                                                 Ny – 1 år
Rune Tokle                                                                                                           Gjenvalg – 1 år

Foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt inn i styret.

Merknad:
Lokallaget var kommet i en situasjon der hele styret minus en person sto på valg. Dette er uheldig for kontinuiteten i styret og ikke etter intensjonen. Ett styremedlem og ett varamedlem er derfor valgt for ett år slik at man ved en senere anledning unngår en situasjon hvor hele styret skiftes ut samtidig.

Referenter:

Tina Opsahl Thorstensen
Elisabeth Soleim