Protokoll fra årsmøte NBF Møre og Romsdal 27. oktober 2014 kl. 16:30-17:30

Sted: Quality Grand Hotell, Kristiansund

Sak 1. Evy Sisilie Bergum ønsket velkommen til årsmøtet og takker for seg som leder. Hun oppfordrer alle til å gå inn på nettsidene: http://moreromsdal.norskbibliotekforening.no/ og understreker at kommunereformen blir en sentral og viktig sak i tida fremover.

Sak 2. Leder Evy Sisilie Bergum gjorde rede for styrets forslag om å la sak utdeling av bibliotekprisen gå ut, fordi det var innkommet kun 1 forslag. Videre foreslo hun inntatt 1 sak under innkomne saker: Uttale fra årsmøte.
Innkallingen ble deretter godkjent uten merknader.

Sak 3. Leder Evy Sisilie Bergum foreslo Aud Kjersti Torbjørnsen som møteleder.
Forslaget ble godkjent.

Sak 4. Leder Evy Sisilie Bergum foreslo Gro Jannicke Sandvik Fegth og David Beadle som referenter. Forslagene ble godkjent.

Sak 5. Årsmelding
Sekretær Tina Opsahl Thorstensen leste årsmeldingen for Norsk Bibliotekforening Møre og Romsdal for 2014.
Fra salen ble det reist spørsmål om hva Norsk Bibliotekforening synes om å ha to årsmøter i et kalenderår.
Årsmeldinga ble godkjent.

Sak 6. Regnskap
Det ble utdelt kopi av bekreftelsen fra revisoren om at regnskapet for 2013-1014 er gjennomgått og funnet i orden.
Kasserer Anne Marit Huse leste regnskapet for Norsk Bibliotekforening Møre og Romsdal for 2014.
Det ble poengtert at aktivitetstilskuddet fra Norsk Bibliotekforening sentralt ikke er tatt med, da utbetaling skjer på grunnlag av dokumentert aktivitet, og denne aktiviteten skjer dagen etter dagens årsmøte.
Som et alternativ ble det foreslått å la regnskapet følger kalenderåret mens Årsmøtet og annen aktivitet følger gunstige tider for å samle medlemmer. Det ble en del diskusjon fra salen om dette. Det ble også stilt spørsmål om hvem stipendene gikk til. Det ble svart at det er åpent for alle medlemmer å sende inn ønske om stipend. I år var det Årsmøtedeltakelse i NBF, sentralt det gikk til.
Regnskapet ble godkjent etter at kassereren svarte på spørsmålene.

Sak 7. Virkeplan
Leder Evy Sisilie Bergum leste virkeplanen for Norsk Bibliotekforening Møre og Romsdal for 2015.
Under drøftinga av tiltaket studietur, oppmodet lederen Fylkesbiblioteket til å se på hva de kan bidra med faglig og økonomisk.
Årsmeldinga ble godkjent.

Sak 8. Budsjett
Kasserer Anne Marit Huse leste regnskapet for Norsk Bibliotekforening Møre og Romsdal for 2014. Hun orienterte om at revisoren hadde stilt spørsmål om bruken av finansmidler for å balansere driftsøkonomi. Dette er basert på tidligere praksis.
Det ble stilt spørsmål om støtte fra fylkeskommunen må søkes om eller ikke. Den må søkes, og en får ikke hvert år.
Det blei reist spørsmål om utgifter til gaver. Det kjøpes inn gave rett i forkant av utdelingen, type bestemmes etter om vinneren er en privatperson eller et bibliotek.
Budsjettet ble dermed godkjent.

Sak 9. Innkomne saker
Et forslag til en uttale fra årsmøtet med tittel Regjeringas forslag til statsbudsjett for bibliotek og situasjonen for en del av bibliotekvirksomheta i Møre og Romsdal ble lagt fram til godkjenning og lest av lederen. Uttalen er tenkt sendt til lokale medier og gjeld først og fremst den negative utviklingen i forhold til bevilgninger i Rauma, usikkerhet vedrørende Spjelkavik filial og framtida for Bokbåten dersom et samarbeidende fylke trekker seg.
Et alternativt forslag vedrørende Bokbåten ble lagt fram, mens rekkefølgen i ordlyden angående Rauma ble foreslått. Årsmøtet fjernet to setninger og endret et årstall i teksten. Med disse endringene ble uttalen godkjent.

Sak 10. Valg
Møtelederen leste forslag fra valgkomiteen (Marit Gravem Stølen og Lise Bull):

Leder:
Annette Elin Koch, Smøla folkebibliotek (1 år) (til 2015)

Styre:
Elisabeth Soleim, Kristiansund bibliotek (ikke påvalg) (til 2015)
Anne Marit Huse, Ålesund bibliotek (ikke på valg) (2015)
Claus Christian Hansen, Sunndal bibliotek (til 2016)
Tina Opsahl Thorstensen, Fræna vgs (til 2016)

Vara:
Heidi Holen, Volda vgs (til 2015) Vigdis Ødegård, Vestnes folkebibliotek (til 2015)
Marit S. Loe, HiKSU (til 2016)
Vidar Kursetgjerde, M&R fylkesbibliotek (til 2016)

Revisorer:
Gudrun Refstrup, Fræna folkebibliotek (til 2015)
Pia Dreyer, Fræna folkebibliotek (ny) (til 2015)

Møtelederen leste forslag fra styret til valgkomiteen for 2014-1015:

Marit Gravem Stølen, Tingvoll folkebibliotek
Lise Bull, Fræna folkebibliotek
Elisabeth Kjerstad, Sula bibliotek

Foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt til de nevnte verv.

 Sak 11. Utdeling av Bibliotekprisen
I og med at det ikke har kommet tilstrekkelig forslag til kandidater, ble ikke det utdeling av pris. Forklaringer ble diskutert i salen allerede under sak 8 Budsjett:

– en fast plass for å samle biblioteknyheter på en regelmessig måte har manglet de siste årene, slik at det som skjer på tvers av fylket har blitt mindre oversiktlig.

– en har vært mindre flink til å sende nyheter om bibliotekene til fylkesbiblioteket.

– fylkesbiblioteket har ikke publisert så mye på sine nettsider.

Årsmøtet kom ikke med noe framlegg til endring, men alle ble oppmodet til å informere fylkesbiblioteket om hva som skjer lokalt, spesielt når fylkesbiblioteket vil få nye nettsider som kan gi nye muligheter.

Referenter :
Gro Jannicke Sandvik Fegth, Molde bibliotek og  David Beadle, Haram folkebibliotek